Trung Quốc hiện nắm hơn 1 nửa dự trữ ngô toàn cầu, bất cứ thay đổi chính sách nào cũng có thể tác động đến thị trường.

Lên đầu trang